Sfântul Duh în teologia şi viaţa Bisericii Ortodoxe (2)Totuși, această putere deplină asupra sufletelor prin care El le face sensibile față de Dumnezeu și provoacă, fără a distruge legile naturii, efecte care nu provin din aceasta, Hristos o arată numai în momentul învierii Sale și mai ales al înălțării Sale, când natura Sa umană, în întregime îndumnezeita, devine pe deplin transparentă pentru Tatăl și pentru oameni, atunci când El realizează și ca om, în mod integral, capacitatea Sa de comuniune cu Tatăl și cu oamenii.
Domnul făgăduiește Apostolilor că Duhul Sfânt îi va umple și pe ei cu puterea Sa: "Când Duhul Sfânt va veni peste voi veți primi putere" (F. Ap. 1,8). Fără puterea Duhului, adică fără Cincizecime, Biserica nu ar fi ajuns la existența concretă și nu ar fi durat. Revelația nu s-ar fi impus ca o evidență. "Cuvântul și predica mea, scrie Pavel corintenilor, nu au stat în cuvintele convingătoare ale înțelepciunii omenești, ci în adeverirea Duhului și a puterii, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu" (I Cor.2, 4-5. cf. I Tes.1,5).
Se poate deci considera că Duhul este implicat pretutindeni unde Scriptura evocă puterea cu care s-a răspândit Evanghelia. Căci Vestea cea Bună "este pentru cel ce crede în puterea lui Dumnezeu" (I Cor. 1,16). Ca împărăție a lui Dumnezeu în mers, Biserica începe cu pătrunderea în suflete a acestei Evanghelii a puterii, apoi durează și se dezvoltă prin ea: "Căci împărăția lui Dumnezeu nu sta în cuvânt ci în putere" (I Cor.4,20). Sfântul Duh coborât la Rusalii nu întemeiază numai Biserica, dar rămâne în ea cu undele energiilor Sale necreate, nevăzute dar lucrătoare.
Subliniind faptul că împărăția lui Dumnezeu constă din putere, Scriptura a indicat prin aceasta ca Duhul și puterea Lui se manifestă în Biserică. Biserica este revelația lui Dumnezeu în Hristos a Cărui eficacitate se prelungește prin Duhul și puterea Lui. Ea continuă Revelația în Hristos, nu ca o sporire a conținutului său, ci ca o actualizare în Duhul a prezenței lucrătoare a lui Hristos care S-a revelat deplin prin faptele și cuvintele Sale și prin cele ale Apostolilor.
Prin Duhul luăm cunoștință de unitatea noastră cu Hristos și dintre noi ca Trup al lui Hristos. Prin experiența și puterea Duhului, Hristos ne devine transparent. Tot prin Duhul Sfânt Dumnezeu menține lumea, acționeaza în ea și, prin tainele Bisericii, o conduce spre telos-ul său, spre desăvârșirea ei. Prin Duhul Sfânt El își înfăptuiește planul de mântuire și de îndumnezeire a lumii. Prin Duhul Sfânt oamenii primesc Revelația lui Dumnezeu și Dumnezeu poate lucra prin ei. În apele vii care izvorăsc din Duhul Sfânt Biserica își adapă rădăcinile și membrii săi primesc putere, credință, sporire în sfințenie. Prin Duhul Sfânt se actualizează și se dezvoltă comuniunea celor care își pun în Hristos toata credința lor.
Astfel, așa cum în Sfânta Treime Duhul Sfânt arată că Tatal și Fiul sunt Persoane distincte dar de o singură ființă, unite prin iubire, tot astfel Duhul Sfânt ne consacră pe noi ca persoane distincte zidindu-ne ca Biserică, unindu-ne prin bucuria unei comuniuni depline. Prin Duhul Sfânt intrăm în iubirea Tatălui și a Fiului, simțim, chiar în distincție, întreg focul iubirii Tatălui față de Fiul Său și față de noi în măsura în care suntem uniți cu Fiul. Duhul Sfânt este focul - foc distinct, ipostatic - care iradiază din Fiul devenit Fratele nostru, foc care arde în noi devenind propria noastră iubire filială față de Tatăl. Prin Sfântul Duh "ne simțim uniți în Hristos și orientați către Tatăl, și astfel alcătuim Biserica: Ubi Spiritus Sanctus, ibi Ecclesia ("Acolo unde este Duhul Sfânt, acolo este Biserica") spunea Sfantul Irineu, și acest adagiu, continuă același Sfânt Părinte, poate fi răsturnat: Ubi Ecclesia, ibi Spiritus Sanctus ("Acolo unde este Biserica, acolo este Duhul Sfânt"). Dar Sfântul Irineu precizează: "Acolo unde este Duhul Sfânt, acolo este Biserica și acolo unde este Biserica, acolo este Adevărul". Aș spune că adevărul este plenitudinea realității. Și plenitudinea realității este Dumnezeu făcut om, este comuniunea cu El.
Astfel este Biserica. Experiența deplinei comuniuni personale ne-a devenit posibilă prin întrupare. Nu există comuniune decât cu o persoană, iar Persoana desăvârșită Care se face pe deplin accesibilă în misterul ei infinit - păstrându-și totodată această taina - este Dumnezeu întrupat, Hristos. Nu există viață adevărată, bucurie adevărată decât în comuniunea noastră cu Hristos și în El, adică în Biserică.
Dar Hristos nu poate face să iradieze în noi această comuniune decât pentru că trăiește El însuși în comuniunea infinită, desăvârșită a Persoanelor Treimii. Dându-ne Duhul Sfânt, Hristos ne dă Duhul acestei desăvârșite comuniuni trinitare.
Omul agonizează când este lipsit de orice comuniune cu un alt om. Dar comuniunea dintre persoanele umane agonizează atunci când ea nu-și găsește izvorul și fundamentul în Dumnezeu, Persoana infinită sau mai degrabă Unitate infinită de Persoane divine.
Relația dintre persoană și persoană este singura cale a realității și tainei. Numai această adâncire plină de iubire a unei persoane în alta oferă viața și bucuria. Dar nu putem avea revelația celuilalt ca profunzime izvorâtoare, ca sursă a unei vieți nesfârșite, decât dacă Duhul Sfânt ni-l arată pe celalalt în Dumnezeu, în taina Dumnezeului personal care se revelează. Singura Persoană din care țâșnește inepuizabil viața și lumina este cea a lui Hristos. Experiențele mistice pe care le caută astăzi mulți tineri în yoga sau în metafizica hindusă sunt destinate eșecului dacă nu ajung la comuniunea personală cu Hristos, la inepuizabila profunzime și căldură a Persoanei Sale divino-umane. Doar în Persoana divino-umană a lui
Hristos, cunoscută datorită focului Duhului, persoana umană se salvează de iadul singurătății. Pentru că nu poate fi vorba de comuniune plenară și inepuizabilă decât împreună cu Persoana lui Hristos și numai în Iisus Hristos găsim Duhul unei comuniuni neîncetate dintre oameni, găsim Biserica.
Pentru toate aceste motive, Duhul Sfânt este Persoana care face din om un rug aprins, Care ne umple de lumina lui Hristos dacă încercăm fără încetare să trăim în Hristos având mereu în gândul nostru pe Iisus. Așa cum spune Olivier Clement, Biserica este în lume marele rug aprins al cărui foc nesfârșit nu este altcineva decât Duhul Sfânt.
Sursa: crestinortodox.ro