SĂ REDESCOPERIM FILOCALIA

Filocalia, sau iubire de frumuseţe, este opera  de veacuri a bisericii şi opera de suflet a părintelui Dumitru Stăniloae, cel care a făcut traducerea şi comentariile la vechile texte lăsate de Părinţii Bisericii noastre
Avem nevoie mai mult ca oricând de .prospeţimea şi normalitatea ce izvorăsc din textele filocalice. Poate este greu să trăim frumos ca cei din vechime, dar nu imposibil, Hristos ne chiamă la simplitatea începuturilor şi cred că nu e târziu să facem primii paşi. Vă recomand lectura primelor capitole din Filocalai Vol 1, Sfântul Antonie cel Mare, cu vechea şi frumoasa prezentare a textului original.

Ale celui din. 
Ale celui dintre 

Ale celui dintre sfinţi, Părintelui nostru
ANTONIE CEL MARE

Oamenii se socoiesc raţionali. Insă pe nedrept, căci nu sunt raţionali. Unii au învăţat cuvintele şi cărţile vechilor înţelepţi. Dar raţionali sunt numai aceia, cari au sufletul raţional, pot să deose­bească ce este binele şi ce este răul, se feresc de cele rele şi vătămătoare sufletului şi toată grija o au spre cele bune şi folositoare sufletului; iar acestea le săvârşesc cu multă mulţumire către Dumnezeu. Numai aceştia trebue să se numească oameni raţionali.
2. Omul cu adevărat raţional are o singură grijă: să asculte de Dumnezeul tuturor şi să-I placă; şi numai la aceasta îşi deprinde sufletul său: cum să-I placă lui Dumnezeu, mulţumindu-I pentru o aşa de mare purtare de grijă şi pentru cârmuirea tuturor, orice soartă ar avea el în vieată. Pentrucă e nepotrivit să mulţumim pentru sănătatea trupului, doctorilor, cari ne dau leacuri amare şi neplăcute, iar lui Dumnezeu să nu-I
mulţumim pentru cele ce ni se par nouă grele şi să nu cunoaştem că toate ni se întâmplă cum trebue, spre folosul nostru şi după purtarea Lui de grijă. Căci în cunoştinţa şi cre­dinţa cea către Dumnezeu stă mântuirea şi desăvârşirea sufletului.

Am primit dela Dumnezeu puteri virtuoase şi foarte mari: înfrânarea, suferirea răului, neprihănirea, stăruinţa, răbdarea şi cele asemenea, cari ne ajută să ne împotrivim şi să luptăm împotriva celor rele. Având la îndemână puterile acestea şi punându-le la lucru, so­cotim că nimic nu ni se mai întâmplă neplăcut, dureros sau nesuferit. Credem atunci că toate’s omeneşti şi se biruesc de virtuţile noastre. Nu se gândesc la aceasta însă cei neînţelegători; de aceea ei nici nu pricep că toate ni se fac spre bine şi precum se cuvine pentru folosul nostru, ca să strălucească virtuţile noastre şi să ne încununăm dela Dumnezeu.
Când vei socoti câştigarea banilor şi multul lor folos, ca pe-o amăgire vremelnică, vei cunoaşte că pe­trecerea cea virtuoasă şi plăcută lui Dumnezeu, e altceva decât bogăţia. Gândindu-te la aceasta cu încredinţare şi cu ţinere de minte, îiu vei suspina, nu vei plânge, nu vei învinui pe nimeni, ci pentru toate vei mulţumi lui Dumnezeu. Nu te vei clăti văzând pe cei mai răi ca tine rezemându-se pe bani şi pe socoteli, căci foarte rea pa­timă a sufletului este pofta, părerea şi neştiinţa.
Omul cu judecată, luând aminte la sine, cumpă­neşte cele ce i se cuvin şi-i sunt spre folos. Acela cu­getă cari lucruri sunt folositoare pentru firea sufletului său şi cari nu. Aşa se fereşte el de cele nepotrivite, cari i-ar vătăma sufletul şi l-ar despărţi de nemurire.
Cu cât cineva are vieaţa mai măsurată, cu atât e mai tericit, că nu se grijeşte de multe: de sluji­tori, de lucrători, de pământuri şi de avuţia dobitoacelor. Căci ţintuindu-ne de acestea ne vom înneca în greută­ţile legate de ele şi vom învinui pe Dumnezeu. Iată cum din pofta noastră cea de voie se adapă moartea şi cum rătăcim în întunerecul unei vieţi cu păcate, necunoscân- du-ne pe noi înşine.
Să nu zică cineva că este cu neputinţă omului să ajungă la vieaţa cea virtuoasă, ci numai că aceasta nu este uşor, cu toate că nici cei ce au dobândit-o nu sunt pe deplin lămuriţi asupra acestui lucru. De vieaţa virtuoasă se împărtăşesc toţi oamenii cuvioşi precum şi cei cu minte iubitoare de Dumnezeu. Căci mintea cea de rând este lumească şi schimbăcioasă, răsărind şi gân­duri bune şi rele, ba şi firea şi-o schimbă, aplecându-se spre cele trupeşti. Mintea cea iubitoare de Dumnezeu însă, pedepseşte păcatul care se naşie în oameni cu voia lor, în urma trândăviei.
Cei proşti şi neiscusiţi iau în râs cuvintele şi nu vor să le asculte, dacă acestea mustră nepriceperea lor, ci vor ca toţi să fie întru toate asemenea lor. La fel şi cei desfrânaţi se silesc să arate pe ceilalţi toţi, mai răi decât dânşii, socotind să vâneze pe seama lor nevino­văţia, din pricina mulţimii relelor. Dacă într’un suflet slab se afiă păcatele acestea: desfrânarea, mândria, lăcomia nesăturată, mânia, neastâmpărarea limbii, furia, uciderea, tânguirea, pisma, pofta,, răpirea, durerea, minciuna, plă­cerea, lenea, întristarea, frica, boala, ura, învinuirea, neputinţa, rătăcirea, neştiinţa, înşelarea şi uitarea de Dumnezeu, sufletul acela se întineaza pierde. Căci prin acestea şi prin cele asemenea acestora se osân­deşte sărmanul suflet, care s’a despărţit pe sine de Dumnezeu.
Cei ce vor să se deprindă în vieaţa cea vir­tuoasă, cuvioasă şi preamărită, nu trebue judecaţi după obiceiurile sau după petrecerea cea mincinoasă de până acum. Ci asemenea pictorilor şi sculptorilor, îşi vor do­vedi din faptele înseşi, petrecerea cea aleasă şi plăcută lui Dumnezeu. Nu fug ei de toate plăcerile păcătoase, ca de nişte curse?
Cel bogat şi de neam ales, dar fără îndrumarea duhovnicească şi fără curăţia vieţii, neferici! este în ochii cari cugetă drept; precum fericit este săracul sau robul — după soartă — dar împodobit cu învăţătură şi cu virtute. Căci după cum străinii rătăcesc drumurile, aşa şi cei ce nu grijesc de vieaţa cea virtuoasă, se rătăcesc şi se pierd, amăgindu-se de poftă.
Cel ce poate îmblânzi pe cei neînvăţaţi, ca să iubească învăţătura şi îndreptarea, făcător de om trebue să se numească. Asemenea şi aceia cari îndreaptă pe cei desfrânaţi către petrecerea cea virtuoasă şi plăcută lui Dumnezeu, ca unii ce schimbă alcătuirea oamenilor. Căci blândeţea şi înfrânarea este fericire şi nădejde bună pentru sufletul oamenilor.
Se cuvine ca oamenii să se nevoiască să-şi în- drepteze vieaţa şi obiceiurile după adevăr şi cuviinţă. Căci împlinind ei acest lucru, cunosc uşor cele dum- nezeeşti. Cine cinsteşte pe Dumnezeu din toată inima şi credinţa, pe acela şi Dumnezeu îl ajută ca să-şi stăpâ­nească mânia şi pofta. Căci pricina tuturor relelor este pofta şi mânia.
Om se numeşte sau cel raţional, sau cel ce îngădue să fie îndreptat. Cel ce nu poate fi îndreptat este neom, căci aceasta se află numai la neoameni. Iar de unii ca aceştia trebue să fugim, căci celor ce trăiesc laolaltă cu păcatul, nu li se îngădue să se afle niciodată printre cei nemuritori.
Raţiunea ne face vrednici să ne numim oameni. Iar de nu o avem pe aceasta, numai cu glasul şi cu forma mădularelor ne deosebim de dobitoace. Să recu­noască omul cu mintea întreagă că este nemuritor şi va urî toată pofta cea păcătoasă, care se face între oameni pricină de moarte.
După cum fiecare meşteşug îşi arată puterea înfrumseţând materialele supuse lui, ca de pildă unul prelucrând lemnul, altul arama, altul argintul sau aurul, tot aşa şi noi trebue să ne arătăm că suntem oameni cu adevărat raţionali, prin deprinderea întru vieaţa vir­tuoasă şi plăcută lui Dumnezeu şi nu numai prin forma trupului. Iar sutletul cu adevărat raţional şi iubitor de Dumnezeu îndată pricepe toate ale vieţii, câştigă îndru­marea plină de dragoste a lui Dumnezeu, Ii mulţumeşte cu adevărat şi către El îşi are tot sborul şi toată cuge­tarea.