DUMINICA ÎNFRICOŞĂTOAREI JUDECĂŢIFraţi creştini
Ne apropiem cu paşi repezi de Postul Mare, amintindu-ne de momentul  judecăţii finale.Ştim din Sfintele Evanghelii că acest moment este inevitabil.Apoi mai ştim că judecata lui Dumnezeu va fi solemnă, unică, dreaptă, universală(vor participa toate neamurile pământului, toţi oamenii de la Adam şi până în acel moment) Despre acest eveniment crucial în istoria omenirii ne vorbeşte mitropolitul Augustin:Când va veni acea zi din urmă, se va face des­pă­rţire! Pre­cum cio­ba­nul în fie­care seară, când îşi întoarce turma, – am văzut lucrul ăsta cu ochii mei – pune într-o parte oile şi într-alta caprele, aşa ne va des­pă­rţi şi pe noi, oame­nii, Hris­tos. Va lua o sită şi ne va cerne; şi tot ce este netre­bu­in­cios va merge în foc, tot ce este grâu va merge în ham­bar. Va des­pă­rţi ome­ni­rea în două mari tabere: una va fi a dre­pţi­lor, iar alta, a păcă­toşi­lor. Şi păcă­toşi­lor, care vor merge în stânga Lui, Hris­tos le va spune cuvinte înfri­coşă­toare: „Duceţi-vă de la mine, bles­te­ma­ţi­lor, în focul cel veş­nic care este pre­gă­tit dia­vo­lu­lui şi înge­ri­lor lui” (Matei 25, 41). Auziţi ce zice? Bles­tem, „bles­te­maţi”! Cine? Cei care nu au urechi să audă şi inimi să simtă cuvin­tele lui Hris­tos, cei care nu varsă o lacrimă pen­tru păca­tele lor, cei care nu păzesc porun­cile şi mai ales porunca iubi­rii. Aces­tora, bles­tem, şi de-a drep­tul, fără echi­voc, le-a spus că nu vor avea parte de milă: „Duceţi-vă de la mine, bles­te­ma­ţi­lor, în focul cel veş­nic…”. Eu, fra­ţii mei, sunt un păcă­tos şi mă tem de iad. Voi sun­teţi sfinţi şi nu vă temeţi? Există suflet nemu­ri­tor şi un Jude­că­tor care ne va judeca sufle­tul în ziua jude­că­ţii. Şi atunci Hris­tos va spune un cuvânt pe care nu l-a spus nici­când altă­dată. El care a fost numai dra­goste şi ier­tare şi până şi pen­tru răs­tig­ni­to­rii Săi a zis: „Părinte, iartă-le lor” (Luca 23, 34), acum este Ace­laşi, venind din cer şi spu­nând îna­in­tea între­gii lumi: „Duceţi-vă de la Mine, bles­te­ma­ţi­lor, în focul cel veş­nic care este pre­gă­tit dia­vo­lu­lui şi înge­ri­lor lui”. Acest bles­tem duce la iad. Dar ce este iadul? Este o pedeapsă. Ce pedeapsă? Trei lucruri este iadul: pri­mul, des­pă­rţire, al doi­lea, pedeapsa veş­nică şi al tre­i­lea, sălă­ş­lu­ire împre­ună cu demo­nii. - Des­pă­rţire. Ce fel de des­pă­rţire? Tre­mură femeia să nu se des­partă de băr­bat, tre­mură băr­ba­tul să nu se des­partă de femeie, tre­mură mai îna­inte de toţi mama să nu se des­partă de copil. Nimeni nu poate să tră­i­ască fără per­soane iubite. Trăim prin iubire: trăim pen­tru că există per­soane care ne iubesc. Dacă va lipsi iubi­rea lor, viaţa devine de netrăit. Însă mai mult şi decât mamă, şi decât tată, şi decât toţi este Dum­ne­zeu, pri­cina şi izvo­rul a tot binele. Dacă des­pă­rţi­rea de oame­nii iubiţi face viaţa de netrăit, cu atât mai mult des­pă­rţi­rea de Dum­ne­zeu! Să nu ne des­pă­rţim de Dum­ne­zeu! Pen­tru că asta înseamnă iad. – Apoi, acest iad este pedeapsă veş­nică. Nu este o pedeapsă de câteva zile, de câteva săp­tămâni, nici de câţiva ani. Cum să o des­criu? Un mare poet al Apu­su­lui a făcut o icoană, ca să ne ofere o idee des­pre veş­ni­cie. Închipuiţi-vă, zice, o mare. Şi, apoi, o pasăre mis­te­ri­oasă care vine din vreme în vreme, cum vin în fie­care an ber­zele, iar în fie­care iarnă rân­du­ne­lele – acum, se apro­pie vre­mea în care ne vor veni. Însă această pasăre a veş­ni­ciei, imaginaţi-v-o că vine nu după un an, ci după o mie de ani. Şi imaginaţi-vă că ia anul acesta o pică­tură din această mare. Şi, apoi, după o mie de ani, că ia o a doua pică­tură. Şi, apoi, după o altă mie de ani, că ia a treia pică­tură… Câţi ani, câte mili­oane şi zeci de mili­oane tre­buie să treacă până când pasă­rea va lua şi ultima pică­tură din mare? Mate­ma­ti­cie­nii zic că va veni cea­sul şi clipa în care pasă­rea va lua cu plis­cul ei şi ultima pică­tură. Da, se ter­mină şi marea şi râu­rile. Dar veş­ni­cia? O, veş­ni­cia! De aceea este înfri­coşă­tor cuvân­tul: „Duceţi-vă de la mine, bles­te­ma­ţi­lor, în focul cel veşnic …”. – În sfârşit, iadul nu este doar des­pă­rţire de Dum­ne­zeu şi pedeapsă veş­nică; iadul este şi sălă­ş­lu­ire împre­ună cu demo­nii. Femeia rabdă lângă un băr­bat huli­tor şi mito­can, rabdă băr­ba­tul lângă o femeie rău­fă­că­toare şi stri­cată, rabdă tatăl atunci când are copii obraz­nici, rabdă cel ce e obli­gat să tră­i­ască împre­ună cu cei răi. Cine a făcut închi­soare? În anii grei, toţi din­tre noi care au fost ares­taţi şi arun­caţi în tem­niţe şi în lagăre erau obli­gaţi să tră­i­ască împre­ună cu tot felul de cri­mi­nali. Cum să nu sufere cineva în ast­fel de medii, cum le-a des­cris rusul Dos­to­ie­v­ski, în lucra­rea sa «Ocnele»! Aşa­dar, vrei lângă tine un tova­răş bun. Însă acolo, în iad, cine îţi va ţine com­pa­nie? Demo­nii! Cele mai ori­bile şi scâr­bo­ase din toate fiinţele. Ast­fel va fi iadul, fra­ţii mei, unde vor fi arun­caţi cei bles­te­maţi în focul cel veşnic. *** Cre­dem aces­tea? Nu! Gene­ra­ţia noas­tră necre­din­cioasă şi stri­cată le con­si­deră min­ciuni! Ne aflăm în anii necre­dinţei. În anii de demult, bunica spu­nea nepo­tu­lui ei: Copi­la­şul meu, să nu spui min­ciuni, că te vei duce în iad… Pre­o­tul anal­fa­bet spu­nea tur­mei lui: – Luaţi aminte, nu furaţi, nu necin­stiţi, nu uci­deţi, că vă veţi duce în iad… Le era frică de iad. Şi pămân­tul era un rai. Din clipa în care am înce­tat să ne temem de dum­ne­ze­ies­cul tri­bu­nal şi am chi­co­tit şi am cră­pat de râs şi am izgo­nit din sufle­tul nos­tru marile ade­vă­ruri des­pre rai şi iad, de atunci acest pământ s-a trans­for­mat în iad. Nu vrei să auzi de iad? Iată iadul! Şi nu te temi de iad? Iadul, însă, vine. Vine veş­nică pedeapsă pen­tru toţi câţi au păcă­tuit în această lume a păcatului. Dar în faţa iadu­lui cum de mai există dis­po­zi­ţie şi chef, încât unii să danseze şi să se dis­treze, iar alţii să înjure şi să necin­stească? Nu, fra­ţii mei! Să trăim după Dum­ne­zeu, să trăim după Evan­ghe­lie. Să ne pre­gă­tim dina­inte sufle­tele noas­tre. Şi vă doresc ca Dum­ne­zeu să ne învred­ni­cească să ajun­gem în Marea Săp­tămână şi să săr­bă­to­rim Cin­sti­tele Patimi ale Dom­nu­lui şi slă­vita Lui Învi­ere. Amin. (SURSA: “Ne vor­beşte părin­tele Augus­tin, Mitro­po­li­tul de 104 ani”, vol. 2) 

Sursa: 
http://www.ortodoxism.com/predici/predica-la-duminica-infricosatei-judecati.html