Sfântul Duh în teologia şi viaţa Bisericii OrtodoxePotrivit teologiei ortodoxe, care continuă linia pnevmatologiei patristice, Sfântul Duh are un rol deosebit în Revelaţie şi în Biserica: El duce la înfăptuire lucrarea lui Dumnezeu în relaţia dintre Dumnezeu şi creatura Sa. El face creatura transparentă lui Dumnezeu, îi dă "simţirea" lui Dumnezeu. Fără lucrarea Duhului, cuvântul Revelaţiei nu s-ar arăta sufletelor ca şi Cuvânt al lui Dumnezeu.
Desigur, nu trebuie să uităm că punctul culminant al Revelaţiei este întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt este Cel care Îl revelează pe Fiul lui Dumnezeu Care-şi asumă umanitatea. Duhul Sfânt Îl revelează pe Cuvântul lui Dumnezeu încă înaintea întrupării, din veşnicie.
Fiul şi Duhul, Cuvântul şi Puterea lui Dumnezeu realizează împreună Revelaţia şi lucrarea lui Dumnezeu în creaţie. Realitatea fundamentală care explică rolul Sfântului Duh în Revelaţie şi în Biserică este locul Său în Sfânta Treime.1. Sfântul Duh în Treime
După învăţătura ortodoxă, Sfântul Duh purcede din Tatăl şi străluceşte din Fiul. Această învăţătură şi-a găsit formularea cea mai limpede la patriarhul Constantinopolului, Grigorie Cipriotul (1283-1289).
Potrivit acestei învăţături Sfântul Duh, strălucind din Fiul, Îl luminează pe Acesta nu numai în faţa Tatălui, dar şi în faţa noastră. Astfel, cu iradierea Lui care îl lumineaza pe Fiul, Duhul pătrunde în conştiinţa noastră şi întăreşte în ea capacitatea de a-l cunoaşte pe Fiul, şi prin el pe Tatăl.
Dar, după Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Duh, care purcede de la Tatăl spre Fiul şi străluceţte din Fiul spre Tatăl, nu îl luminează numai pe Fiul în faţa Tatălui, ci reprezintă şi bucuria Tatălui pentru Fiul şi bucuria Fiului pentru Tatăl. În această bucurie constă strălucirea Lui.
Aşa cum, atunci când străluceşte din Fiul spre Tatăl, Duhul aduce Tatălui strălucirea şi bucuria Fiului, tot astfel El ne face să strălucim ca nişte fii, ne îmbrăţişează cu bucuria şi iubirea pentru Tatăl.
Astfel, Duhul sădeşte şi întăreşte în noi capacitatea de a-L percepe pe Dumnezeu, o sensibilitate filială. Această sensibilitate ne apare ca simţirea noastră proprie, subiectivă. Totuşi, ne dăm seama că în ea se găsesc imprimate sensibilitatea Duhului şi cea a Fiului. Distingem în ea persona noastră, persona Duhului Sfânt şi persoana Fiului. Sensibilitatea formează un tot, dar persoanele sunt distincte.
Duhul nu aduce deci în noi o lumină teoretica, ci o lumină care îmbrăţisează inima noastră pentru Fiul şi pentru Tatăl. Faptul că Duhul aduce lumina lui Dumnezeu în noi Mântuitorul îl exprimă în acesti termeni: "Nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi" (Mt.20,20). Iar Apostolul Pavel scrie: "Tot astfel Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm aşa cum trebuie, ci Duhul însuşi se roagă pentru noi cu suspine negrăite" (Rom.8,26). Întemeindu-se pe aceste expresii şi pe învăţătura despre Duhul Care purcede din Tatăl şi străluceşte prin Fiul, astfel că în acelaşi timp şi Fiul străluceşte în lumina Duhului, Părinţii au considerat pe Sfântul Duh drept Persoana Care aduce în suflete energia divină, Care devine în acestea capacitatea de a-L cunoaşte şi de a-L iubi pe Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama este cel ce a precizat formularea dogmatică a acestei concepţii. "În primele opt secole, remarca Paul Evdokimov, am asistat la un ciclu hristologic care a făcut loc în secolul al IX-lea unui ciclu pnevmatologic. Prin calea isihastă, acesta din urmă îşi atinge punctul culminant în secolul al XI V-lea şi îşi găseşte armătura dogmatică în învăţătura Sfântului Grigorie Palama şi în definiţiile Sinoadelor de la Constantinopol. Adagiul patristic: "Dumnezeu s-a facut om ca omul să se poata face dumnezeu" pune "îndumnezeirea" fiinţei umane drept scop al iconomiei mântuirii. El primeşte o aprofundare decisivă în lumina teologiei Sfântului Duh şi a învăţăturii energiilor divine" ."Palamismul desăvârşeşte marea elaborare pnevmatologică a Evului Mediu bizantin căci, după Palama, "energia necreată este inseparabilă de Duhul Sfânt"".
Aceasta nu înseamnă că energia divină este proprie numai Duhului, ci că Duhul este Cel care o introduce în creaţie şi îi dă toata eficacitatea Sa.
Duhul primeşte de la Tatăl aceeaşi energie necreată ca şi Fiul, dar nu există nici o confuzie între cele trei Persoane: Duhul primeşte această energie în felul Său propriu, tot aşa cum El posedă fiinţa divină în felul Său propriu. În toate privinţele Duhul Sfânt îşi păstrează rolul de a Treia Persoană în Treime. Şi în niciun chip El nu poate deveni a Doua, pentru că Treimea nu se poate reduce la o dualitate şi pentru că fiecare Persoană îşi păstrează în Treime rolul Său distinct. Cea de a treia Persoană le confirmă pe celelalte două în distincţia lor, nelăsându-le să se confunde într-una singură, aşa cum se întâmplă în anumite sistematizări ale filioquismului.
Sfântul Atanasie scrie: "Domnul a spus că Duhul este "Duhul Adevărului" indicând prin aceasta faptul că în El Treimea îşi găseşte desăvârşirea" . Numai cei Trei într-o reciprocitate neîntreruptă fiecare unic şi în acelaşi timp implicându-i pe ceilalţi fără a-i confunda, reprezintă desăvârşirea existenţei şi a relaţiei. Trebuie să existe un al Treilea pentru a depaşi dualitatea fără să existe confuzie a celor Doi. Dacă n-ar exista decât Două Persoane, Ele ar risca fie să se confunde, fie să se separe total. Numai o a Treia Persoană poate asigura comuniunea de bucurie a celorlalte Două.
Sfântul Duh face imposibilă o relaţie impersonală în Dumnezeu, aşa cum tot El face imposibilă o atare relaţie între oameni. Cea de-a Treia Persoană înseamnă orientarea Celei Dintâi către Cea de-a Doua, ca şi orientarea diferită a Celei de-a Doua către Cea Dintâi. Dacă, născându-l pe Fiul, Tatăl aşează în faţa Acestuia, în loc de nimic, o Persoană Care îi este egală, purcezân-du-L din Sine pe Sfântul Duh, El nu aşează pe cineva în loc de nimic, ci pe cineva prin care El însuşi se orientează către Fiul, adică spre o Persoană care există. Şi, prin această a Treia Persoană nu se manifestă numai bucuria Celei Dintâi faţă de Cea de-a Doua, ci şi bucuria Celei de-a Doua către cea Dintâi, pentru că Aceasta este obarşia sau principiul care face să existe tot ceea ce există. Dar Cea de-a Treia nu este numai un semn al bucuriei Tatălui faţă de Fiul. O bucurie neîmpărtăşita nu ar fi o adevarată bucurie. Cea de-a Treia îngăduie Fiului să transforme bucuria primită de la Tatăl în bucurie faţă de Tatăl. Şi aceasta nu este numai o bucurie proprie Tatălui şi Fiului, ea aparţine deopotriva Duhului Sfânt Care poartă această bucurie de la Unul la Altul.  De aceea, Sfântul Grigorie Palama scrie: "Astfel Duhul Sfânt este bucuria dinainte de veci a Tatălui şi a Fiului, în care Aceştia împreună se bucură. Această bucurie este trimisă de Aceştia Doi celor care sunt vrednici de ea... dar existenţa Sa (personală) vine numai de la Tatăl". O bucurie care ea însăşi ar fi impersonală i-ar lăsa pe Cei Doi încă separaţi. Bucuria desăvârşită dintre Cei Doi cere prezenţa unui al Treilea Care să depăşească orice preocupare de sine şi să permită celorlalţi Doi să depaşească nu numai separaţia solitară dar şi dualitatea închisă.
Fiecare lucrare este realizată de Cei Trei: este bucuria şi strălucirea comună. Dar fiecare Persoană înfăptuieşte lucrarea comună în modul care îi este propriu.
Sfântul Duh duce la bun sfarşit fiecare energie sau lucrare divină şi, în acest sens, se spune că El o desăvârşeşte. Dar El nu ar putea să o ducă la capăt şi să o desăvârşească, dacă nu ar primi-o de la Tatăl şi nu ar arăta-o prin Fiul, sau dacă Fiul nu ar arăta-o prin Duhul. În Duhul fiecare lucrare îşi atinge scopul său pentru că desăvârşita comuniune în Dumnezeu, care există nu numai în fiinţa comună dar şi în fiecare lucrare, se manifestă şi se înfăptuieşte în Cea de-a Treia Persoană.
Se înţelege acum că Duhul joacă un rol deosebit de important în raportul pe care Dumnezeu îl stabileşte cu creaţia Sa şi în lucrarea Sa de mântuire a acesteia.
Duhul este bucuria lui Dumnezeu revărsân-du-se asupra creaţiei pentru a asigura o orientare înnoită a creaţiei către Creatorul său, depăşirea separaţiei dintre Dumnezeu şi creaţia Sa şi deci realizarea deplină a acesteia. Concentrată în Sfantul Duh, bucuria lui Dumnezeu se revarsă datorită Lui în inimile noastre, astfel că suntem introduşi în însăşi bucuria Treimii.

2. Sfântul Duh în Revelaţie
Introducând energia divină în profunzimea creaţiei, Sfântul Duh suscită, în acelaşi timp şi în măsura în care această energie vine în întregime de la Hristos, o sensibilitatea pentru Dumnezeu, pentru prezenţa şi acţiunea divină în viaţa umană şi în lume. "Fără Duhul, scrie Sfântul Atanasie, suntem străini de Dumnezeu şi departe de El iar prin împărtăşirea de Duhul suntem legaţi de Dumnezeire. Deci, a fi noi în Tatăl nu e al nostru, ci al Duhului Care este în noi şi rămâne în noi, cât îl păstrăm în noi prin mărturisirea (credinţei)". În Sfântul Duh, şi prin acesta în Hristos,, Dumnezeu îndumnezeieşte creatura, pentru că Duhul o face transparentă lui Dumnezeu. "în El (Duhul) -notează mai departe Sfântul Atanasie - Cuvântul slăveşte creatura şi, îndumnezeind-o, o înfăţişează Tatălui. De aceea, Cel care uneşte creatura cu Cuvântul, nu poate fi El însuşi o creatură".
Această sensibilitate este mai întâi capacitatea pe care o primeşte sufletul de a-L percepe pe Dumnezeu dincolo de toate. Dar cel care devine sensibil faţă de Dumnezeu devine astfel şi faţă de semenii săi: el îl vede în aceştia pe Dumnezeu şi îi vede pe ei în Dumnezeu. Această sensibilitate faţă de Dumnezeu îl face deci pe om în întregime omenesc. Prima treaptă a acestei sensibilităţi e credinţa. Pe măsură ce aceasta se dezvoltă, intuiţia realităţii transcendente şi totodată atotprezente a lui Dumnezeu nu încetează să sporească în om. Cel care are această sensibilitate îl vede pe Dumnezeu pretutindeni, în toate lucrurile. Sădită în suflet de către Duhul, această sensibilitate este deopotrivă a Duhului Sfânt şi a omului. Acest sentiment de a fi totdeauna şi pretutindeni în prezenţa lui Dumnezeu îndeamnă la o rugăciune neîncetată.
Această sensibilitate este în acelaşi timp o afecţiune profundă şi un sentiment acut de responsabilitate faţă de Dumnezeu. Părinţii greci au numit-o aisthesis toii noos sau "simţirea minţii"
Responsabilitatea poate să ia forma fricii, a ascultării faţă de o misiune, a obligaţiei de a evita păcatul, de a duce o viaţă curată. Toată această gamă de sentimente este produsă de Duhul Sfânt. În fiinţa umană, făptura neînsemnată, responsabilitatea faţă de Dumnezeu pe care o suscită Duhul ia forma adoraţiei, dacă este iubire curată, ori pe cea a fricii şi cutremurului, dacă se asociaza conştiinţei păcatului, ori pe cea a unei misiuni interioare dacă descoperă obligaţia absolută de a împlini voinţa lui Dumnezeu. Numai Duhul poate să trezească în noi răspunsul la iubirea şi chemarea Tatălui, pe care Duhul însuşi ni-l aduce. Numai Duhul poate da acestui răspuns incandescenţă şi bucurie. Numai Duhul ne poate face să participăm la sensibilitatea şi la responsabilitatea Fiului faţă de Tatăl.
Toate aceste atitudini apar la cei care primesc Revelaţia. Dacă, în primele etape ale Revelaţiei, Duhul lui Dumnezeu i-a uimit pe oameni prin manifestari de putere, prin mijlocirea unor acte exterioare extraordinare, odată cu profeţii acţiunea Sa se exprimă mai degrabă prin forţa spirituală şi morală dată lor ca şi celorlalţi oameni de către Dumnezeu. Iar acest dar implică colaborarea omului, efortul său de a aprofunda relaţia cu Dumnezeu, pentru a îndeplini misiunea care i-a fost încredinţată, pentru a duce o viaţă conformă cu voinţa divină.
Sălăşluirea şi lucrarea în sufletul omenesc caracterizează pe Duhul Sfânt fiindcă, prin natura sa, sufletul este pregătit pentru această lucrare a Duhului. Ca expresie a ipostasului uman, sufletul este o imagine a Logosului divin iar prin atracţia pe care el o simte în mod natural spre Dumnezeul personal şi spre persoanele umane, el are în sine încă de la început pe Duhul lui Dumnezeu. Slăbind această tendinţă spre relaţia cu Persoana supremă şi cu celelalte persoane umane, păcatul a pus sufletul într-o stare contrară naturii sale. Sălăşluirea Duhului restabileşte şi întăreşte sufletul în capacitatea sa de relaţie cu Dumnezeu şi aproapele; prin aceasta el îl restaurează în starea conformă naturii sale - pros tb ek physeos kallos - cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Tocmai pentru că reprezintă desăvârşirea relaţiei dintre persoana Fiului şi cea a Tatălui, Sfântul Duh are capacitatea de a întări relaţia subiectului uman, ca şi chip al Fiului dumnezeiesc, cu Dumnezeu şi cu fiecare subiect personal în parte. Astfel, sufletul devine transparent lui Dumnezeu şi Dumnezeu devine transparent pentru suflet. Sfinţenia este starea de transparenţă a Duhului devenită interioritate a sufletului, în timp ce transparenţa sufletului devine interioritate a lui Dumnezeu. Numai unind subiectivitatea sa cu subiectivitatea Duhului, Sfânt prin fiinţa Sa, se poate omul sfinţi pe sine. Unit cu Duhul, sufletul devine transparent, Îi vede pe Fiul şi pe Tatăl, face ca Dumnezeu să străluceasca prin el. Ca al Treilea, Duhul îl deschide pe om lui Dumnezeu şi pe om omului, pentru că El însuşi este capacitatea supremă a deschiderii, pentru că El este legătura de iubire dintre Tatăl şi Fiul. Chiar înaintea întrupării, Sfântul Duh strălucea în Cuvântul. Totuşi, abia în Hristos se realizează deplina întoarcere a Duhului Sfânt în fiinţa umană. Fiind ipostasul care şi-a însuşit natura umană, Hristos poartă în însăşi umanitatea Sa pe Duhul Sfânt în toată plenitudinea Sa. în întruparea Fiului, Duhul se află unit în mod ipostatic cu Acesta aşa cum este din veşnicie. Ca om, Hristos L-a primit astfel pe Duhul pentru totdeauna, aşa cum L-au primit patriarhii, regii şi profeţii lui Israel. Dar El L-a primit pe Duhul în întregime aşa cum nu L-au primit aceştia. Duhul ca ipostas Se odihneşte în permanenţă asupra Fiului încă de la întruparea Acestuia. Ceea ce se descoperă la Botez, când Duhul apare între Tatăl şi Fiul întrupat, unindu-I într-un anume fel şi miscându-se de la Unul la Celălalt. Tatăl le arată tuturor pe Fiul întrupat asupra Căruia coboară Duhul sub chipul unui porumbel: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit". întruparea Fiului permite această manifestare. Ca om, Fiul răspunde în numele nostru iubirii Tatălui printr-o iubire ascultătoare până la jertfa Crucii; acest răspuns permanent El l-a dat în Duhul Care rămâne între El şi Tatăl. Ca om, Hristos a ridicat la treapta cea mai înaltă sensibilitatea umană faţă de Tatăl şi responsabilitatea faţă de toţi oamenii. De aceea, El ridică la cea mai înaltă treaptă şi rugăciunea pe care o adresează Tatălui pentru toti fraţii Săi întru umanitate şi pentru întreaga creaţie. De aici vine şi faptul că El primeşte ca om cea mai înaltă putere din partea Tatălui: puterea supranaturală a iubirii, putere capabilă să transforme sufletele şi să depăşească limitele naturii. (va urma)


Sursa: crestinortodox.ro